پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

خانم دکتر علیزاده ، معاون فنی معاونت بهداشت با حضور در واحد های بهداشت حرفه ای ، بهداشت محیط و بهداشت خانواده ،در خصوص پانل مدیریت اطلاعات سلامت ، کارشناسان این واحد ها را مورد پایش و ارزشیابی قرار دادند .
خاطرنشان می شود هدف از ایجاد پنل مدیریت اطلاعات سلامت در معاونت بهداشت ، ارزیابی عملکرد در حال حاضر و تعیین اهداف مورد نظر در آینده می باشد
.