بررسی روند ارائه خدمات آزمایشگاهی و سلامت ، در بازدید معاون بهداشت دانشگاه از آزمایشگاه مرکزی فاطمیه

بررسی روند ارائه خدمات آزمایشگاهی و سلامت ، در بازدید معاون بهداشت دانشگاه از آزمایشگاه مرکزی فاطمیه

دکتر الهام حق جو با همراهی شورای مدیران معاونت بهداشت از بخش های مختلف آزمایشگاه مرکزی فاطمیه بازدید کرد.

1402/12/01

آرشیو
آرشیو
نظرسنجی
آرشیو
رویداد ها
آرشیو
عمومی